Monthly Archives: June 2016

ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และเด็กในปัจจุบันนี้

ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และเด็กการสัมผัสที่นุ่มนวลและอ่อนโยนอารมณ์ที่มีความสุขประสบการณ์ดีๆ ที่ลูกได้รับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกมากที่สุดเพราะนอกจากเป็นสิ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีแล้ว ความรักยังมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสมอง รวมทั้งมีผลต่อการสร้างเครือข่ายเส้นใยสมอง การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากด้วย ปัจจุบันพบว่าสมองของเด็กอายุ 3 ปี จะมีความตื่นตัวมากกว่าสมองของผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า ดังนั้นการแสดงความรักความเอาใจใส่ให้กับลูกในช่วงเวลา 3 ปีแรกของชีวิตจึงช่วยให้สามารถสร้างสมองที่ดีที่จะอยู่กับลูกไปได้ตลอดชีวิตค่ะ

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมองคือพ่อแม่และเด็กจะต้องให้ความรักแสดงความรักกับลูกในการทำกิจวัตรประจำวันหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เล่นกับลูกหรืออื่น ๆ จากการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่แสดงความรักบ่อย ได้รับการกอดบ่อยโตขึ้นจะเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกในแง่ดีทำให้มีความกล้าที่แสดงออกมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การสัมผัสที่พ่อแม่ถ่ายทอดความรักความอบอุ่นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จะทำให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเครียดในชีวิต โดยพบว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นจะสามารถควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดความเครียดได้ดีอีกด้วย

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังพร้อมสัมผัสโอบกอดลูกด้วยความรักเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของลูกไปพร้อมกันเพราะขณะที่พ่อแม่โอบกอดลูกและอ่านนิทานเรื่องโปรดให้ลูกฟัง นอกจากลูกจะได้ใช้สมองจินตนาการเรื่องราวที่ได้ฟังแล้วยังเกิดความรู้สึกอบอุ่นผูกพันกับพ่อแม่และเด็กด้วย ดังนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะมีการศึกษาระดับใดหรือมีความสามารถอ่านมากน้อยอย่างไร แต่การได้อุ้มลูกพยายามอ่านให้ลูกฟังแม้จะอ่านผิดอ่านถูกไปบ้างก็ยังถือเป็นการกระตุ้นสมองและส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ของลูกได้ทั้งสิ้น ที่สำคัญลูกก็ได้รู้ว่าพ่อแม่เห็นความสำคัญของลูก ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจากการกอด การสัมผัสและเกิดความผูกพันมั่นคงทางจิตใจของแม่และเด็กซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกันค่ะ